top of page

REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER FOR Rygge varebilinnredning AS
Rygge Varebilinnredning AS er et norskeid selskap med hovedkontor i Råde. Tjenester knyttet til salg, montering, vedlikehold og ombygging av alle Kjøretøy. Hovedtyngden av våre kunder er innen norsk industri og bygge bransjen.

Organisasjon
Under administrasjonen hører HR, ulike støttefunksjoner, marked, økonomi og IT. Administrasjonen er lokalisert i Råde og rapporterer til Daglig Leder. Daglig leder rapporterer til styret. Styret består av to styremedlemmer i tillegg til styreleder. Styret har ikke ansattrepresentanter. Rygge varebilinnredning AS leier alle lokaler. Leieforholdene er velregulerte. Vaktmestertjenester, renhold, kantine mv. overholder gjeldende tariffbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.

Samfunnsansvar
Rygge varebilinnredning AS har tradisjon for å fremme samfunnsansvar gjennom sitt virke. Vi er forpliktet til å drive virksomheten på etisk og bærekraftig vis og jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi har spesielt fokus på mål nummer 8; anstendige arbeidsforhold. Kompetente, fornøyde og engasjerte medarbeidere er vår viktigste innsatsfaktor. Rygge varebilinnredning AS er kjent for å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi har konkurransedyktige betingelser i alle stillingskategorier og tilrettelegger for en sunn og bærekraftig balanse mellom jobb og privatliv. Alle ansatte har både lønns- og arbeidsvilkår, inklusive overtidsgodtgjørelse, som i aller høyeste grad er anstendig.

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Rygge varebilinnredning AS jobber med å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, jf. den norske Åpenhetsloven. Rygge varebilinnredning AS har kartlagt alle leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko som gjelder grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø og bærekraft. Dette gjennomføres ved bruk av leverandørskjema gjennom Iso 9001.

Risiko
Basert på aktsomhetsvurderingene våre innebærer virksomheten i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har identifisert at den største risikoen knytter seg til anskaffelse av IKT-utstyr, elektronikk, lysutstyr. Det gjennomføres undersøkelser av leverandører jevnlig. I de tilfeller vi er usikre på hvordan leverandøren påvirker omverdenen, stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom en leverandør ikke kan dokumentere tilfredsstillende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet. I de fleste tilfeller vil vi først søke å påvirke leverandøren til å minimere risikoen og å reparere eventuelle brudd som er begått. Rygge varebilinnredning AS har et mål om at mennesker som leverer tjenester til vår virksomhet, skal ha gode lønnsbetingelser og arbeidsomvilkår.

A3CERT_ISO 9001.png
logo.png
bygg.jpg
bottom of page